Pedagogisch beleidsplan

Een pedagogisch beleidsplan biedt gastouders en (vraag)ouders richtlijnen over belangrijke zaken met betrekking tot de kinderopvang van de kinderen. Het plan is bedoeld voor alle bij de kinderopvang betrokken partijen.

Wanneer gastouders en (vraag)ouders het in grote lijnen eens zijn over het pedagogisch beleid wordt het onderling vertrouwen bevorderd en dit is in het belang van het kind.

Doelstellingen van het pedagogisch beleid:
• Er zorg voor dragen dat het kind geen grote overgang ervaart tussen de thuissituatie en de opvangsituatie;
• Handvaten aanreiken om het gesprek over de omgang met en de opvoeding van het kind te stimuleren;
• Doelen aangeven voor het bieden van een emotioneel veilige situatie; het bereiken van persoonlijke en sociale competenties en de overdracht van normen en waarden aan het kind / de kinderen;
• De werkwijze van het gastouderbureau inzichtelijk maken.

Pedagogische basisdoelen
Kindcentrum Het Kind Centraal voldoet bij de opvang door de gastouders aan de vier pedagogische basisdoelen zoals genoemd in de Wet Kinderopvang, te weten:
1. Emotionele veiligheid
2. Persoonlijke competentie
3. Sociale competentie
4. Overdracht van normen en waarden

Bij aanvang van de kinderopvang ontvangen de ouders het pedagogisch beleidsplan van kindcentrum Het Kind Centraal.

facebook