Oudercommissie

Een oudercommissie behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen binnen een kinderopvang organisatie. Bij een gastouderbureau is de oudercommissie het aanspreekpunt voor alle ouders wanneer deze inbreng wensen op het beleid van het gastouderbureau.

Voor mijn gastouderopvang Het Kind Centraal maak ik gebruik van de dienstverlening van het gastouderbureau van Stichting Sociaal Pedagogisch Centrum De Kanteling. De oudercommissie kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het gastouderbureau.

Inspraak
De oudercommissie volgt het beleid van het gastouderbureau kritisch. De leden van de oudercommissie worden op de hoogte gehouden van zaken zoals pedagogisch beleid, risico inventarisatie veiligheid en gezondheid (RIVG), deskundigheidsbevordering van gastouders, klachtenregeling en bemiddelingskosten.

Taken en rechten
De Wet Kinderopvang stelt de oprichting van een oudercommissie verplicht voor kinderopvang organisaties. De taken en rechten van de oudercommissie zijn wettelijk vastgelegd. De oudercommissie bestaat uit ouders / verzorgers van kinderen die in de kinderopvang zitten bij een gastouderbureau.

Het aanspreekpunt
Het gastouderbureau is het aanspreekpunt voor een gastouder en de vraagouder bij vragen over de kinderopvang. Om de inspraak en betrokkenheid van ouders hierin te versterken heeft het gastouderbureau dus een oudercommissie. Bij vragen kunt u contact opnemen met de oudercommissie via oudercommissie@dekanteling.org

Facebook