Geregistreerde gastouder

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag dient een gastouder geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Een geregistreerde gastouder dient 18 jaar of ouder te zijn, in het bezit te zijn van een erkende opleiding, een geregistreerd en geldig certificaat voor kinder-EHBO te bezitten, over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te beschikken en ingeschreven te staan in het Personenregister Kinderopvang.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) geldt voor iedereen die regelmatig tijdens kantooruren op de kinderopvang is. De gastouder en iedereen die werkt of woont op de plek waar de gastouder kinderen opvangt, dient ingeschreven te staan in het personenregister kinderopvang. Een gastouder dient ook ingeschreven te staan bij een gastouderbureau dat geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Een gastouder mag zich bij meerdere gastouderbureaus inschrijven.

Een gastouder kent en werkt volgens het pedagogisch beleidsplan, het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van het gastouderbureau. Een gastouder spreekt Nederlands tijdens de opvang. Er zijn uitzonderingen. Als een gastouder op een plek woon waar vooral Fries of een streektaal wordt gesproken, dan mag ook deze taal gesproken worden. Ook als de situatie daarom vraag mag een andere taal, bijvoorbeeld tijdelijke opvang van expatkinderen. In dergelijke uitzonderingsgevallen mag er ook een andere taal dan Nederlands gesproken worden.

De opvanglocatie dient ook aan allerlei voorwaarden te voldoen.

  • een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar
  • voldoende speelruimte binnen en buiten
  • een volledig rookvrije woning
  • voldoende goed werkende rookmelders

Deze eisen worden ieder jaar door het gastouderbureau gecontroleerd.

Een gastouder mag per dag in totaal zes kinderen van 0 tot 13 jaar tegelijk opvangen. Daarnaast geldt:

  • u mag maximaal 5 kinderen tot 4 jaar tegelijk opvangen
  • u mag maximaal 4 kinderen tot 2 jaar tegelijk opvangen
  • u mag maximaal 2 baby’s (tot 1 jaar) tegelijk opvangen

Let op: eigen kinderen tot 10 jaar worden meegeteld.

Gastouders moeten dus vanuit overheidswege aangesloten zijn bij een gastouderbureau omdat de overheid de kwaliteit van de gastouderopvang blijvend wil controleren. Het gastouderbureau én de gastouder moeten dus beiden geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en het Personenregister Kinderopvang.

Facebook